Obchodní podmínky

Jsme Vám ochotně k dispozici jako zástupce pro rezervaci ohledně Vašich cestovních požadavků. Před použitím služeb a webové stránky cz.airtickets.com si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky. Použitím portálu, respektive realizací rezervace přes portál přijímáte tyto Podmínky.

V těchto výminkách a podmínkách  („Dohoda“ a „Smlouva“) je uvedeno, co přesně můžete od nás v právním smyslu očekávat, když si přes nás zakoupíte služby související s cestováním, jakož i to, jaké povinnosti máte jako kupující.


Používání webové stránky

1. Definice
2. Rezervace přes naši webovou stránku
2.1. Tím, že rezervaci vyřizujete přes naši webovou stránku:
3. Smluvní aspekty:
3.1. Vaše Dohoda uzavřená s námi
3.2.  Vaše Dohoda s dodavatelem cestovní služby
4. Rezervace
4.1. Cena
4.2. Poplatek za služby
4.3. Potvrzení rezervace
4. Změny a zrušení
4.4.1. Vámi provedené změny a zrušení
4.4.1.1. Vrácení peněz
4.4.1.2. Zrušení, respektive změna rezervace letenky
4.4.2. Dodavatelem provedené změny a zrušení
4.4.2.1. Změny letových řádů
4.4.2. Námi provedené změny a zrušení
5. Ceny a platby
5.1. Ceny
5.2. Platby
6. Speciální podmínky a informace ohledně letů
6.1. Ceny
6.2. Vrácení peněz
6.3. E-letenky
6.4. Lety nízkonákladových leteckých společností
6.5. Zavazadla
6.6. Nezletilé osoby bez doprovodu
7. Cestovní pasy, víza a zdravotní požadavky
8. Náhrada škody
9.  Autorská práva, ochranná známka, softwary této webové stránky
10. Odkazy na webové stránky třetích stran
11. Záruky, odmítnutí odpovědnosti a omezená odpovědnost
12. Směrodatné právo
13. Korespondence
14. Jiné Podmínky
14.1. Klauzule k celé Dohodě a Oddělitelnosti
14.2. Změny všeobecných výminek a podmínek
15. Doplňkové Služby

 

Používání webové stránky

Jako podmínku používání této webové stránky ztvrzujete, že (i) je Vám minimálně 18 let; (ii) máte zákonnou pravomoc vytvořit závaznou právní povinnost; (iii) budete tuto webovou stránku používat podle těchto Vymínek a Podmínek; (iv) budete tuto webovou stránku používat jenom na vyřizování rezervací podle předpisů pro sebe, respektive pro druhou osobu, na jednání jejíž jménem jste právně zplnomocněn, (v) budete informovat tuto druhou osobu o Podmínkách, týkajících se rezervací, které jste vyřizoval jejím jménem, včetně všech vztahujících se předpisů a omezení; (vi) všechny informace, které poskytnete webové stránce jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; dále (vii) pokud budete na této webové stránce disponovat klientským účtem (účtem), budete dávat pozor na informace o klientském účtu a budete dohlížet na používání klientského účtu Vámi a jakoukoli jinou osobou, za co nesete i plnou odpovědnost. Vyhrazujeme si právo podle našeho vlastního uvážení komukoli odepřít přístup na tuto webovou stránku a k námi poskytovaným službám, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, včetně, ale bez omezení na porušení těchto Výmínek a podmínek.         

 

1. Definice

Výrazy „my“„nás“ a „náš“ se vztahují na firmu Tripsta S.A., která je jedním z největších online cestovních agentur Evropy a pod značkou „airtickets®“ manažuje široké portfolio cestovní webové stránky.

Kontaktní údaje najdete na konci těchto Podmínek (viď. níže v části „Korespondence“).
O našich kontaktních údajích a provozní době se můžete informovat na našich webových stránkách v sekci Kontakt.

Výrazy „Váš“ a „Vaše“ znamenají kupujícího, návštěvníka naší webové stránky, vyřizujícího rezervace přes nás, respektive jiným způsobem používajícího naše služby.

Následující slova a výrazy mají v těchto výminkách a podmínkách níže uvedený význam, vyjma pokud kontext textu vyžaduje odlišný výklad:     

„Rezervace“: Vámi podaná objednávka každého produktu, respektive služby, poskytované na naší webové stránce, kterou potvrdíme, respektive přijmeme. Objednávku přijmeme (a smlouvu uzavřeme) pouze tehdy, když od Vás dostaneme celou platbu a bude odeslán potvrzovací e-mail (od nás anebo od dodavatele cestovní služby).

„Rezervační agent“ respektive „Cestovní agent“: online cestovní agentura, provozující a spravující webovou stránku cz.airtickets.com, která v rámci svého podnikání poskytuje rady a informace a působí jako zprostředkovatel v procesu realizace dohod ohledně cestování. Ohledem dodavatelů cestovní služby pracujeme jako cestovní agent a naše webová stránka jako rozhraní.   

„Kupující“ respektive „Klient“: Je osoba, která vyřizovala rezervaci, respektive osoba, jménem které se byla uzavřena dohoda ohledně námi zajišťované služby a která tuto dohodu přijala. 

„Služba(y)“: služba, nabízená naší webovou stránkou, například rezervace dopravní služby.

„Poplatek za službu“: část celkových nákladů na službu, nabízenou naší webovou stránkou, uvedena na potvrzovacím listu a v e-mailu, která pokrývá námi poskytované služby. 

„Dodavatel(é) cestovní služby“ respektive „Dodavatelé“: Letecká společnost a/anebo jakýkoli poskytovatel služeb a/anebo produktů, působící v oblasti cestovních služeb, s kterým kupující uzavřel dohodu a který je s přihlédnutím na platné Podmínky odpovědný realizaci služeb.       

„Webová stránka“: znamená webovou stránku http://cz.airtickets.com

 

2. Rezervace přes naši webovou stránku

2.1. Vyřízením rezervace přes naši webovou stránku:

  • Souhlasíte s tím, že podmínky této Dohody, a všechny další Podmínky dodavatele, platné pro Vaší rezervaci, cestovní program, respektive pro používaní kteréhokoli obsahu webové stránky, jsou pro Vás závazné. Zavazujete se svým jménem a jménem Vámi zastupovaných osob, že dodržíte všechny Podmínky tohoto charakteru, včetně uhrazení celé sumy v termínu splatnosti.
  • Souhlasíte s tím, že jakákoli kompenzace vyplacená z naší strany nemůže za žádných okolností překročit nákupní cenu vaší letenky po odečtení částky za servisní poplatky.
  • Souhlasíte s tím, že v případě jakýchkoli problémů s rezervací v době, kdy jste již na letišti, máte povinnost nejprve kontaktovat nás, než podniknete cokoli dalšího. Všechny pokyny, která vám ohledně řešení problému dáme, musíte provést, jejich obměna je povolena pouze s naším výslovným souhlasem.
  • Souhlasíte s tím, že porušení kterékoli z těchto výminek a podmínek může mít za následek (a) zrušení Vaší rezervace, respektive nákupu, (b) zabavení všech peněz, vyplacených za účelem Vaší rezervace, respektive Vašeho nákupu, (c) bude Vám zakázán přístup k produktu, souvisejícího s Vaší platnou cestou, respektive službou a (d) máme právo zatížit Váš zákaznický účet všemi náklady, které nám dané porušení podmínek způsobí.
  • Prohlašujete a zaručujete, že (a) máte dostatečný věk k používání našich služeb a webové stránky, a že můžete v souvislosti s její používáním vytvářet závaznou právní povinnost, (b) jste právně zplnomocněn konat v zájmu, respektive jménem osob, uvedených v jedné rezervaci a přijímáte jejich jménem tyto Podmínky, a (c) Vámi poskytnuté informace jsou pravdivé a korektní.
  • Jste odpovědný za informování těchto ostatních osob o všech platných výminkách a podmínkách. Jste si vědom, že jste finančně odpovědný za používání služeb, respektive naší webové stránky Vámi a všemi osobami, které stránku používají s Vašim jménem, respektive klientským číslem.
  • Jste odpovědný za činnost realizovanou na webové stránce (finančně, respektive jinak), včetně možného použití Vašeho uživatelského jména a hesla.  

 

3. Smluvní aspekty:

3.1. Vaše Dohoda uzavřená s námi

Prodáváme sortiment produktů, respektive služeb dodavatelů cestovní služby, souvisejících s cestováním. Jednáme jako rezervační/cestovní agenti ohledem takového sortimentu tovaru, jehož nejsme přímým dodavatelem. Nejsme společníky prodejců těchto produktů a služeb. Když přes naši webovou stránku vyřizujete rezervaci, uzavíráte s příslušným dodavatelem cestovní služby samostatnou smlouvu ohledně daných produktů a služeb. Nejsme tedy smluvními stránkami smluvního vztahu ohledně produktů a služeb, které si objednáte přes naši webovou stránku, vyjma pokud je to ve smlouvě konkrétně uvedeno jinak.

Zájem, projevený o produkt, respektive obavy musí být adresovány dodavateli cestovní služby. Nebereme žádnou odpovědnost za produkty a služby, poskytované dodavatelem cestovní služby, a neděláme ani nepřijímáme žádné (explicitní, respektive implicitní) prohlášení, respektive garanci ohledně přiměřenosti a kvality cestovních produktů a služeb.

 

3.2. Vaše Dohoda s dodavatelem cestovní služby

Ohledně všech produktů, respektive služeb, rezervovaných přes naši webovou stránku, platí vedle těchto výminek a podmínek i Podmínky dodavatele cestovní služby (včetně cestovních pravidel leteckých společností). Podmínky dodavatele cestovní služby mohou obsahovat předpisy ohledně postupu placení, opomenutí, zrušení, změny rezervace a vrácení peněz (pokud je k dispozici), jakož i ohledně jiných omezení, proto Vám doporučujeme podrobně si tyto podmínky prostudovat. Jste odpovědný za dodržení podmínek leteckých společností, respektive dodavatelů cestovních služeb, termínů check-in, opakovaných potvrzení linky, respektive jiných záležitostí. Pro určité trasy může být v závislosti na národnosti cestujícího nebo podmínkách aerolinek vyžadována zpáteční letenka. Proto se prosím obraťte na konkrétního dodavatele služby, aby jste se mohli podrobně obeznámit s platnými výminkami a podmínkami.

 

4. Rezervace

4.1. Cena

Potvrzení ceny je posledním krokem procesu rezervace, v bodě, kdy kliknete na „Zakoupit teď“, „Realizace rezervace“, respektive na podobný knoflík, v závislosti od Vámi zakupovaného produktu.  

    

4.2. Poplatek za služby

Používáním naší webové stránky k rezervaci produktů a/anebo služeb, nás opravňujete jednat jako Váš zástupce během procesu rezervace zvoleného produktu a/anebo služby u zvoleného dodavatele cestovní služby a uhradit dané produkty, respektive služby Vašim jménem, podle potřeby. Tomu odpovídajíc Vám budeme účtovat poplatek za službu v závislosti od Vámi rezervovaného produktu. Veškeré účtované poplatky se objeví na obrazovce ještě před tím, než svoji rezervaci potvrdíte.

 

4.3. Potvrzení rezervace

Po ukončení rezervace dostanete potvrzující e-mail s číslem rezervace. V tomto momentě vznikne Vaše smlouva ohledně objednaného produktu a služeb. Potvrzující e-mail bude obsahovat všechny údaje ohledně Vaší rezervace. Poté zkontrolujeme, zdali byla Vaše rezervace řádně zapsána do rezervačního systému letecké společnosti, respektive dodavatele cestovní služby a zdali je možné řádně provést Vaši platbu.

V případě rezervace letů je naše povinnost vydat letenku závislá od toho, zdali jsme dostali Vaši platbu formou nezatížených peněz. Ohledem opcí „speciální otázky“, v souvislosti s kterýmkoli produktem (například strava, služby pro osoby se zdravotním postižením, dětské sedačky atd.) nemůžeme takovéto požadavky zaručit, ale předáme je dodavateli cestovní služby. Vy sami jste odpovědní za to, že s dodavatelem cestovní služby konzultujete, zdali dokáže tyto speciální požadavky splnit.   

 

4.4. Změny a zrušení

4.4.1. Vámi provedené změny a zrušení

Možnost zrušit, respektive změnit Vámi rezervovaný cestovní produkt, dále postup zrušení anebo změny, je závislý na cestovních pravidlech, respektive výminkách a podmínkách dodavatele cestovní služby. Proto se může stát, že objednané produkty, respektive služby nelze zrušit, respektive změnit, může se dále stát, že musíte odpovídat speciálním požadavkům.

I když jsou informace ohledně zrušení, respektive změny dostupné po celou dobu procesu rezervace, a jsou uvedeny v potvrzujícím e-mailu, který Vám byl zaslán, je Vaší odpovědností obeznámit se s konkrétními výminkami a podmínkami dodavatele, týkajícími se zrušení a změn, protože předpokládáme, že jste je před žádostí o rezervací četl a potvrdil.

Žádost o změnu /anebo zrušení můžete podat odesláním e-mailu, zde. Poté dostanete e-mail, ve kterém Vás požádáme o potvrzení Vaší žádosti, proto aby jsme ji mohli zpracovat. Pokud z jakýchkoli důvodů tuto zprávu nedostanete, je výhradně Vaší odpovědností skontaktovat se s námi a přesvědčit se, zdali jsme Vaši žádost dostali a zdali probíhá její zpracování. Nebereme odpovědnost za to, pokud z jakýchkoli technických důvodů nebude komunikační proces dokončen.

Změnu jména mnoho leteckých společností a jiných dodavatelů nepovoluje. Navzdory tomu, že je naší snahou dosáhnout v nutném případě provedení takovéto změny, nezapomeňte prosím, že většina leteckých společností a dodavatelů spravuje změnu jména jako zrušení, pro které platí standardní podmínky a poplatky.

Pokud jakýmkoli způsobem změníte svoji rezervaci (zrušení, změna), vedle výminek a podmínek Vašeho dodavatele/dodavatelů platí i naše standardní poplatky, tak jak jsou uvedeny v potvrzení rezervace, které Vám bylo zasláno. Tyto poplatky kryjí administrativní náklady, které nám vznikly a neobsahují žádné poplatky, účtované přímo dodavatelem cestovní služby.

 

4.4.1.1. Vrácení peněz

Pokud svoji rezervaci zrušíte, můžete mít právo na částečné vrácení peněz. Vedle výminek a podmínek Vašeho dodavatele/dodavatelů platí i naše standardní poplatky, tak jak jsou uvedeny na stvrzence, respektive v potvrzení rezervace, které Vám bylo zasláno.

Část Vámi uhrazené kupní ceny, která Vám má být vrácena (pokud to tak je), Vám vrátíme hned, jak nám budou peníze vráceny od dodavatele(ů). Peníze Vám vrátíme do té míry, do jaké je dodavatel vrátí nám. Nebereme odpovědnost za to, pokud dodavatel opomene splnit svou povinnost vrácení peněz.

Pokud chcete svoji rezervaci zrušit,respektive změnit, poplatky za naše služby, jakož i poplatek za kreditní kartu, účtovaný v termínu rezervace, Vám není možné vrátit.
Pokud jste si rezervoval jakýkoli náš produkt, respektive službu, včetně letu ale nedostavíte se k přihlášení si nepřevezmete („nedostavíte se“) daný produkt, respektive službu jinou formou, pak nebudete mít žádný nárok na vrácení peněz. V závislosti na pravidlech dané letecké společnosti se však může stát, že budete mít právo na vrácení daně za vzlet, kterou jste už na svůj let uhradil (kromě nízkonákladových letů).

 

4.4.1.2 Zrušení, respektive změna rezervace letenky

Ohledně rezervace letů Vás upozorňujeme, že pokud zrušení znamená, že letecká společnost účtuje storno poplatek, respektive pokud změna znamená, že cena rezervace byla zvýšená, pak takovéto dodatečná poplatky, respektive náklady musíte hradit kromě poplatků uvedených na stvrzence, respektive v potvrzení rezervace, které Vám bylo zasláno.

Podmínky zrušení a změny nízkonákladových letů jsou platné podmínky letecké společnosti. Pro zrušení anebo změnu nízkonákladových letů se musíte přímo skontaktovat. Obecně platí že ceny letenek nízkonákladových letů jsou nevratné. Pokud se rozhodnete zrušit svůj nízkonákladový let, poplatek za naše služby a případné poplatky za změnu nejsou vratné. Pokud je důvod Vašeho zrušení krytý podmínky kterékoli Vámi zakoupené pojistky, pak je možné, že můžete požádat od pojišťovny požadovat vrácení všeho platného a nevráceného jízdného, respektive storno poplatků.    

Mějte prosím na paměti, že lety musíte použít v takovém pořadí, v jakém jsou uvedeny na Vám zaslaném potvrzení rezervace, respektive na letence. Pokud plánujete nevyužít let, odpovídajíce Vaší rezervaci, skontaktujte se prosím co nejdříve s leteckou společností, a dojednejte dostupné možnosti. Pokud se v případě potvrzené rezervace nedostavíte včas, může to letecká společnost zaznamenat jako „nedostavil se“ což může mít za následek účtování dodatečných poplatků a/anebo vymazání celého Vašeho leteckého cestovního plánu a/anebo se Vaše letenka stane neplatnou.  

Pokud chcete zrušit svoji rezervaci, protože nejste schopni zajistit na pas, víza a jiné přistěhovalecké požadavky ohledně Vašeho cestovního plánu, pak platí Podmínky letecké společnosti, a nebereme odpovědnost za žádné vzniklé poplatky.    

 

4.4.2. Dodavatelem provedené změny a zrušení

Vaše smlouva, uzavřená s dodavatelem může dodavateli umožňovat zrušení, respektive změnu rezervací. Budeme se snažit dosáhnou, aby Vám v případě značných změn bylo oznámení zasláno okamžitě, jakmile se o dané změně dovíme, pokud je na to před odjezdem čas, nebereme však odpovědnost za žádné změny, respektive náklady, takto vzniklé. V závislosti na výminkách a podmínkách dodavatele si pak můžete zvolit, zdali přijmete změnu programu, respektive zdali přijmete alternativní cestovní program, pokud Vám ho dodavatel nabídne, respektive zdali zrušíte svůj rezervovaný program a potenciálně Vám budou vráceny peníze. Nezaručujeme však, že budete mít na jakékoli vrácení právo.  

Protože naše nabídka „Best Price Mix“ nabízí kombinace nejlevnějších letů, můžete pro jednotlivé trasy své cesty obdržet různé počty letenek od různých leteckých společností. Upozorňujeme, že pro jednotlivé letenky platí podmínky příslušných leteckých společností.

 

4.4.2.1. Změny letových řádů

Termíny, uvedené na potvrzení rezervace, které Vám bylo zasláno, mohou být mezi datem rezervace a termínem skutečného odjezdu změněny. V případě přeplánování letového řádu, pokud nám poskytnete kontaktní informace, se budeme snažit tyto změny Vám oznámit. Sám jste však odpovědný za zkontrolování toho, zdali potvrzený let (a všechny návazné lety) bude odbavený podle rezervace. Rozhodně doporučujeme skontaktovat se za tímto účelem minimálně 72 hodin před plánovaným odletem každého letu s leteckou společností. Neopomeňte prosím, že u některých leteckých společností je povinné před odletem potvrdit svou účast. Změny letových řádů leteckých společností jsou mimo naši kompetenci, a nebereme odpovědnost za náklady, vzniklé v souvislosti s těmito změnami.

 

4.4.3. Námi provedené změny a zrušení

V případě zřejmé chyby (včetně jakékoli chyby při zadávání dat, chyby ve výpočtech, respektive chyby administrátora), jejíž důsledkem je uvedení ceny, která je zjevně výsledkem chyby, si vyhrazujeme právo zrušit Vaši rezervaci a to i v případě, že jsme ji automaticky potvrdili. O této skutečnosti Vás budeme jakmile to bude možné, aby jste mohli podat svou rezervaci za korektní cenu, pokud si to přejete. V žádném případě však nebudete mít právo požadovat od nás náhradu škody za zrušení, respektive za případné náklady, způsobené zrušenou chybnou rezervací.

V některých případech můžeme kromě Vámi poskytnutých fakturačních a platebních údajů požadovat i prokázáni identity. Můžeme o to požádat v termínu rezervace, během placení, respektive kdykoli později. Vyhrazujeme si právo zrušit rezervaci, pokud nám neprokážete svoji identitu, pokud o to bez jakýchkoli závazků požádáme.

Vyhrazujeme si dále právo kdykoli zrušit rezervaci z bezpečnostních důvodů, respektive z důvodů obrany proti podvodům. Dochází k tomu obvykle, pokud bezpečnostní systém a systém zpozorování podvodů signalizují problém s předloženou platební kartou, e-mailovou adresou použitou během rezervace atd. Za takových okolností můžeme zrušit vaši rezervaci bez jakékoliv odpovědnosti. Email informující vás o zrušení bude poslán na emailovou adresu, kterou jste poskytli v době rezervace.

 

5. Ceny a platby

5.1. Ceny

Sídlo Tripsta S.A., firmy menežující a provozující webovou stránku cz.airtickets.com, je v Řecku, krajiny patřící do eurozóny. Avšak v zájmu zjednodušení rezervace bude cenová nabídka pro Vás uvedena v CZK. Automatický přepočet měny, proto, aby mohla být cena uvedena v CZK, je proveden podle kurzu ke dni blízkému termínu rezervace, protože jsme ho získali z oficiálních zdrojů. V některých případech se může částka, vyzvednutá z Vaší karty, mírně lišit od částky, uvedené na naší webové stránce jako cena k úhradě, z toho důvodu, že kurz, používaný Vašim poskytovatelem karty se liší od kurzu námi používaného během rezervace. 

Navzdory tomu, že v případě online rezervace dostanete cenovou nabídku v CZK, v závislosti od typu karty, použité během transakce se může stát, že bude poplatek vypočten v eurech. Během procesu rezervace, při kroku platba, ještě před zakoupením, budete informován o tom, v jaké valutě byl poplatek vypočten. V rozbalovacím menu se vedle typu karty automaticky objeví valuta a přesná částka, kterou máte uhradit.

Pokud bude Vaše karta zatížena v eurech, při posledním kroku rezervace, před zakoupením bude zobrazena celá částka k úhradě v eurech i s její hodnotou v CZK. Částka, vyzvednutá z Vaší karty, se může lišit od částky, uvedené na naší webové stránce jako cena úhradě, protože závisí na směnném kurzu, používané Vašim poskytovatelem karty během zpracování transakce, jakož i na dalších příplatcích, respektive a poplatcích, které Vše banka požaduje (například konverzní poplatek).

Upozorňujeme Vás také, že pokud používáte kartu se zahraniční valutou, protože platba probíhá v zahraničí, konečná částka, kterou bude Vaše karta zatížena, se bude lišit od částky, uvedené na naší webové stránce. Nebereme odpovědnost za žádné poplatky související se změnou směnného kurzu, ani za příplatky, účtované Vaší bankou, ani za žádné jiné poplatky z důvodu transakce v cizí valutě, které Vám Váš vydavatel kreditní karty účtuje v jiné valutě než CZK.

 

5.2. Platby

Platba může probíhat platebními metodami uvedenými na naší webové stránce. Platby realizované jinak, než platebními metodami uvedenými na naší webové stránce, nepřijímáme, ani nebereme odpovědnost za hotovost, zaslanou poštou, respektive za šeky.

Prosím, vezměte na vědomí, že se mohou vyskytnout dodatečné poplatky v souvislosti s platbou Vaší platební kartou. Tyto poplatky budou zobrazeny před dokončením rezervace v cenové kalkulaci.

Když vyřizujete rezervaci přes naši webovou stránku, musíte udat údaje své kreditní karty, respektive debetní karty proto, v zájmu pokrytí všech nákladů Vaší rezervace. Může se stát, že budeme muset odeslat údaje Vaší karty danému Poskytovateli služeb, z důvodu realizace rezervace. Může se stát, že v případě cestovní služby budete hradit více poplatků. Jejich součet je suma, uvedena jako nabídka na Vaši rezervaci.

Zpnomocňujete nás, respektive zplnomocněnou třetí stranu, na převzetí plné platby v celé výši nákupu. Při placení letenek kreditní kartou může v některých případech platbu převzít přímo letecká společnost.

Upozorňujeme Vás, že v některých případech můžete být vyzván ukázat svou platební kartu při příjezdu s cílem prokázat oprávněné používání karty, respektive uhrazení dalších poplatků.
Pokud se během platby vyskytnou jakékoli problémy, do 48 hodin se s Vámi skontaktujeme (respektive do 24 hodin, pokud je Váš odjezd aktuální do 48 hodin).

Pokud je platba realizována bankovním vkladem, je nutno e-mailem do 24 hodin zajistit prohlášení o platbě (u cest letadlem) jinak bude rezervace automaticky zrušena.

Nebereme žádnou odpovědnost za případné zvýšení cen v důsledku opomenutí platby. Každé zvýšení ceny hradí kupující před potvrzením rezervace.

Nejsme povinni vydat žádný lístek, potvrzení, kupon, respektive jiný cestovní dokument, před ukončením procesu a před obdržením platby. Avšak ve všech případech je za uhrazení celé sumy objednaných služeb odpovědný Kupující.

Pokud bude platba zpracována na základě kreditní karty třetí osoby, požadujeme předložení písemného povolení majitele karty. My, respektive dodavatel cestovní služby si vyhrazujeme právo zaslat e-lístky, potvrzení, e-kupony, respektive jiné cestovní dokumenty jenom na fakturační adresu, respektive na e-mailovou adresu Vaší kreditní karty, pokud si to vydavatel karty přeje. V termínu rezervace musí být všechny e-mailové adresy platné. 

Po dokončení platby a potvrzení rezervace obdržíte od webu Tripsta S.A. e-mailem všechny potřebné daňové dokumenty (příjmový doklad, fakturu) na adresu, kterou jste zadali během rezervace.

V případě, ze žádáte pojištění faktury/účtu, věnujte prosím zvláštní pozornost při vkládání údajů do příslušných polí. Jakákoliv změna nesprávně uvedených údajů v již vydané faktuře bude zpoplatněna částkou 270 Kč.

 

6. Speciální podmínky a informace ohledně letů

6.1. Cena

Některé poplatky, např. servisní poplatky, nejsou zahrnuty v ceně letenky a částka se přičte během rezervace. Nicméně rozpis cestovného, daní, příplatků a extra poplatků, jakož i plné ceny letenky je uveden při jednotlivých krocích rezervace. Před posledním krokem, potvrzením rezervace, bude zobrazen rozpis celé ceny letenky. Kliknutím na knoflík podat (submit) přijmete cenu a nákup. Poté dostanete potvrzení Vaší rezervace i s uvedením ceny e-mailem.

 

6.2. Vrácení peněz

V některých případech, kdy nemůžete odjet svým letem, můžete být v závislosti na výminkách a podmínkách letecké společnosti, oprávněn na vrácení částky sumy, která Vám byla při nákupu účtována. Většina leteckých společností navrátí daně, poplatky, zvláštní poplatky a příplatky vyroubené letištěm a správními orgány (takzvané TFC) na cestující, protože tyto položky musí letištím a správním orgánům uhradit pouze za skutečně cestující. TFC jiného druhu (například zvláštní poplatky na pohonné hmoty, respektive rezervační poplatky) nebudou uhrazeni, vyjma pokud si zakoupíte letenku na flexibilním základě. Většina leteckých společností účtuje při vrácení TFC administrativní poplatek.

Pokud chcete požádat o vyplacení jakékoliv vratné částky, zašlete nám prosím písemné svolení zde, kterým nám dáváte plnou moc vykonat všechny kroky nutné k vrácení peněz. Berete na vědomí, že máte 12 měsíců od plánovaného termínu letu na to, aby jste nám napsali a požádali nás o vráceni peněz, po uplynutí tohoto termínu ztrácíte nárok na jakoukoli náhradu.

Upozorňujeme Vás na to, že v případě letenek, vydávaných přímo leteckou společností, respektive v případě, kdy platbu za Vaši letenku převzala přímo letecká společnost, můžete dostat instrukce, obrátit se se žádostí o vrácení peněz přímo na danou leteckou společnost.

Upozorňujeme Vás, že vrácení peněz je možné zpracovat jenom podle způsobu platby, použitém v termínu rezervace a pro všechna vrácení peněz platí  pravidla letecké společnosti a naše poplatky za službu vrácení peněz. Tímto nám dáváte plnou moc odečíst z vrácené částky aktuální poplatek za službu vrácení peněz.

Po odečtení výše uvedených poplatků Vám v případě vrácení peněz vrátí sumu ta strana, která při placení kartou použitou při původní rezervaci, převzala platbu.

Případné poplatky za služby jsou nevratné.

Upozorňujeme kupující, že na vrácení peněz v souvislosti s letenkami, může být zapotřebí i 6 měsíců.

Peníze Vám vrátíme pouze tehdy, dostaneme-li je zpět od letecké společnosti. Nebereme odpovědnost za nevrácení peněz leteckou společností.

 

6.3. E-letenky

Všechny letenky, prodávané na naší webové stránce, jsou e-letenky, což je bezpapírová forma rezervace letenek. Okamžitě po podání rezervace ji elektronický systém letecké společnosti uloží. Od nás dostanete potvrzovací e-mail o rezervaci, po té bude následovat samostatná e-letenka.

Je důležité, aby kupující dostal tak potvrzení rezervace a poté i e-letenku u každé rezervace. Protože se může stát, že budou od Vás požadovat zadání čísla rezervace a/anebo potvrzujícího e-mailu, jako důkaz rezervace u letecké společnosti, proto doporučujeme vzít si sebou potvrzení rezervace i e-letenku. Ne bereme odpovědnost za nedodržení těchto pravidel a nařízení a rozhodně doporučujeme je před  odjezdem zkontrolovat u letecké společnosti.

Před přihlášením se k odjezdu musíte předložit svou e-letenku. Pokud svou e-letenku nedostanete do 48 hodin, pak se s námi musíte zkontaktovat e-mailem.

Předpokládáme, že Vámi poskytnuté informace jsou přesné a proto nemůžeme nést odpovědnost za to, že Vaše e-letenka z důvodu nepřesné e-mailové adresy, anebo nastavení spam e-mailů Vám nebude doručena. O změně e-mailové adresy, respektive kontaktního telefonního čísla nás musíte neprodleně informovat.

Dále Vás prosíme, aby jste zkontrolovali, zdali je jméno v pase a jméno uvedené na e-letence a/anebo na potvrzení rezervace shodné. Je Vaší odpovědností zkontrolovat, zdali byli všechny údaje, včetně správného jména cestujícího, informací o letech, termínů a cestovního plánu, správně zapsány do rezervace. Pokud je některý údaj nesprávný, je Vaší odpovědností nám to neprodleně oznámit. Nabídneme Vám všechnu možnou pomoc k nápravě chyby, avšak mohou vzniknout zvláštní poplatky jak na naší straně, tak na straně letecké společnosti, které budete muset uhradit.    

Upozorňujeme Vás, že letecké společnosti mají své vlastní pravidla a nařízení ohledně e-letenek. Nebereme odpovědnost za nedodržení těchto pravidel a nařízení a rozhodně doporučujeme je před  odjezdem zkontrolovat u letecké společnosti.

V případě výjimečných okolností, omezení letenkového systému mimo naši kompetenci, se může stát, že nebudeme schopni odeslat letecké společnosti informace ohledně potvrzených rezervací,  aby bylo možné splnění rezervací. Pokud se tak stane, pokusíme se Vás informovat do 48 hodin po potvrzení a pokusíme se postarat o vrácení peněz, respektive o alternativní řešení. Pokud se rozhodnete vybrat si alternativu dražší, než původní rezervace, bude uhrazení rozdílu Vaší odpovědností.

 

6.4. Lety nízkonákladových leteckých společností

Pokud Vaše vyhledávání letů obsahuje i nízkonákladové letecké společnosti, spustíme vyhledávání v databáze nízkonákladových leteckých společností a pokud se rozhodnete pro nákup, rezervaci Vašim jménem zpracujeme. Vaše smlouva bude uzavřena s danou nízkonákladovou leteckou společností a budou pro Vás platit také Podmínky této letecké společnosti. 

Upozorňujeme Vás, že můžete dostat potvrzující e-mail a e-letenku přímo od nízkonákladové letecké společnosti samostatným e-mailem.

Nízkonákladová letecká společnost může fakturovat další poplatky na zavazadla podané při přihlášení se na letišti, za volbu preferovaného sedadla a za zábavu poskytovanou během letu (pokud je tato služba k dispozici), za jídla, nápoje, za svačinu atd. Poplatky za tyto další služby cena letenky neobsahuje, pouze pokud je to explicitně jinak uvedeno. Je možné, že údaje ohledně těchto poplatků nebudou k dispozici při podání Vaší rezervace. Proto musíte samostatně na webové stránce letecké společnosti zkontrolovat slevy související se zavazadly atd. Nebereme odpovědnost za vzniklé dodatečné náklady a doporučujeme skontaktovat se s danou leteckou společností, pokud chcete využít další služby a také za účelem kontroly poplatků.  

 

6.5. Zavazadla

Slevy a předpisy, týkající se zavazadel, mohou být u jednotlivých leteckých společností rozdílné. Proto si zkontrolujte předpisy, týkající se zavazadel, té letecké společnosti, s kterou chcete letět. Informovat se, zdali Vámi rezervovaný let obsahuje i dopravu zavazadel, můžete tak, že zkontrolujete informace o letě v potvrzovacím e-mailu, který dostanete.

Upozorňujeme Vás dále na níže uvedené:

i)        letecké společnosti jako Easyjet, Ryan Air a Wizz Air jsou považovány za nízkonákladové letecké společnosti a rezervace letenky neobsahuje podané zavazadla. Doporučujeme přidat zavazadla ke službám online ještě před odjezdem, protože některé letecké společnosti účtují zvláštní poplatky za zavazadla, přidané na letišti. Budete potřebovat referenční číslo rezervace a e-mailovou adresu, používanou během rezervace. V případě některých leteckých společností jako například Easyjet, Ryan Air a Wizz Air budete potřebovat také informace o účtu, které Vám zašleme samostatným e-mailem spolu s potvrzením objednávky. Doporučujeme vyhledat leteckou společnost, s kterou budete cestovat a pomocí odkazu „Manažování Vaší rezervace” přidejte k rezervaci i svoje zavazadla.

ii)       Některé letecké společnosti, poskytující kompletní služby (kromě jiných například Air France a KLM), nabízejí levnější letenky, které neobsahují zavazadla. Po volbě letu zkontrolujte také podrobné údaje, aby jste věděli, zdali cestovné obsahuje i zavazadla. Pokud cestovné zavazadla neobsahuje, pak je musíte přidat. Po vyplnění rezervace je tato služba přístupná většinou na webové stránce letecké společnosti. Poplatek za přidání zavazadel je na letišti většinou vyšší, proto doporučujeme přidat zavazadla ke své rezervaci ještě před příjezdem na letiště.  

 

6.6. Nezletilé osoby bez doprovodu

Nezletilé osoby bez doprovodu jsou děti starší 5 let, ale mladší 12 let (určení věkové hranice je závislé od předpisů letecké společnosti, zkontrolujte si je prosím u letecké společnosti).

Mnoho leteckých společností poskytuje (respektive požaduje) v případě nezletilých osob službu dozoru od nástupu až do doby, kdy nezletilou osobu přijmou na konečném místě určení. To se nazývá službou pro nezletilé osoby bez doprovodu. Službu, poskytovanou nezletilým osobám musí letecká společnost nejdříve schválit. Avšak pravidla jednotlivých leteckých společností pro nezletilé osoby mohou být odlišné. Například v závislosti na letecké společnosti je služba pro nezletilé osoby v případě dětí od 5 do 14 let často povinná, v případě teenagerů opcionální. Bezpodmínečně prosím zkontrolujte u letecké společnosti její konkrétní pravidla, poplatky a služby.

Menší děti (typicky mladší než 5 let), často nejsou oprávněny použít službu pro nezletilé osoby bez doprovodu, a musí je na té samé lince a v tom samém prostoru doprovázet starší cestující. Avšak cestující ve věku 12 – 17 let, navzdory tomu, že z hlediska cestovného, jsou považovány za dospělé osoby, nejsou oprávněny doprovázet nezletilé osoby bez doprovodu, bez přítomnosti cestujícího staršího 18 let.

Za službu nezletilé osoby bez doprovodu je obvykle účtován poplatek. U služby nezletilý bez doprovodu chtějí aerolinky obvykle vědět, kdo nezletilého přiveze na letiště, odkud odlétá, a kdo si ho vyzvedne v cílové destinaci. Často požadují od dospělé osoby, která dítě čeká, doklad totožnosti. Opomenutí předepsaného dokladu totožnosti může způsobit nepříjemné zpoždění, respektive chaos, proto se bezpodmínečně informujte o požadavcích letecké společnosti. 

Upozorňujeme Vás také, že pro nezletilé osoby, občany některých států, cestující bez doprovodu mimo svého státu, respektive s jinými osobami, než jsou jejich rodiče, respektive poručník (jak to je uvedeno v jejich pase), platí speciální podmínky, například musí mít sebou dopis se souhlasem k cestování, podepsaný jejich poručníkem, respektive právně odpovědným rodičem, který cestu povolil.

Rezervace pro nezletilou osobu bez doprovodu je možná jenom telefonicky.

V této souvislosti Vás také prosíme zkontaktovat se s leteckou společností ještě před zakoupením letenky, a informovat se o pravidlech ohledně nezletilých osob bez doprovodu.

 

7. Cestovní pasy, víza a zdravotní požadavky

Je vaší povinností zajistit, že budete splňovat veškeré požadavky týkající se pasu, víz a další imigrační formality, které se týkají itineráře. Za tímto účelem byste měli u příslušných velvyslanectví nebo konzulátů v dostatečném předstihu před cestou ověřit, zda cílové místo nebo místa požadují víza. Je důležité nezapomenout zahrnout všechny přestupní body cesty, protože mohou také vyžadovat získání víz.

Neneseme žádnou odpovědnost v případě, že nebudete moci cestovat z důvodu nedodržení takových požadavků, a dále neneseme odpovědnost za případy, ve kterých jsme vám poskytli pomoc a poradenství.

Je třeba poznamenat, že požadavky na získání víz, průjezdních víz a vstupních formalit se mohou v různých zemích lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění. V případě, že budete potřebovat jakékoli informace, měli byste se obrátit na příslušné zastupitelské úřady všech zemí uvedených v itineráři nebo leteckou společnost, nikoliv jen na velvyslanectví a konzulát v cílové zemi, protože země, ve kterých dochází během letu do cílového místa k mezipřistáním (bez ohledu na to, zda-li se jedná o let s mezipřistáním beze změny letadla či o navazující let) obvykle vyžadují průjezdní vízum nebo vícenásobné vstupní vízum.

Abyste se vyhnuli potížím s identifikací nebo jiným potížím při cestování, doporučujeme mít pas s platností alespoň šest měsíců po datu návratu. Berte prosím také na vědomí, že některé země vyžadují, aby měly pasy cestujících platnost delší než 3–12 měsíců po příjezdu.

 

8. Náhrada škody

Zavazujete se odškodnit nás a naše pobočky, jakož i všechny naše dodavatele a úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce těchto stran ohledem každého požadavku, důvodu pro přijetí opatření, nároku, ztráty, škody, respektive jiných nákladů (včetně přiměřených právních a účetních poplatků), které jste způsobili Vy anebo třetí strany, (a) porušením této Dohody, (b) porušením jakéhokoli zákonu, respektive práv třetí strany, respektive tím, (c) že jste používali naši webovou stránku.

 

9. Autorská práva, ochranná známka, softwary této webové stránky

Veškerý obsah naší webové stránky, například texty, grafiky, loga, ikony knoflíků, fotografie, audio klipy a softwary („Obsah”), je vlastnictvím našim a našich dodavatelů, chráněným mezinárodním autorským zákonem.  Duševní vlastnictví, týkající se sestavy veškerého Obsahu naší webové stránky (což znamená vizualizaci, volbu, shromáždění, uspořádání a složení) je výhradním vlastnictvím společnosti, provozující a manažující tuto webovou stránku a je chráněné mezinárodním autorským zákonem. Veškeré softwary, dostupné na naší webové stránce nebo přes Vaši mobilovou aplikaci, jsou našim dílem, anebo dílem našich dodavatelů softwarů, vztahuje se na ně autorský zákon a chrání je mezinárodní autorský zákon a jiné zákony týkající se duševního vlastnictví. Jakékoli jiné použití Obsahu a / anebo softwaru z této webové stránky, než použití podle této dohody, včetně reprodukce, změn, distribuce, odesílání, opakovaného vydání, projekce, respektive plnění – kromě povolené činnosti – je přísně zakázáno.

Některé softwary a obsahy na naší webové stránce jsou našim vlastnictvím, respektive vlastnictvím našich dodavatelů a na vydáni licence máme právo my anebo naši dodavatelé, jejich použití může být závislé na dalších podmínkách.  

 

10. Odkazy na webové stránky třetích stran

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které poskytujeme jenom pro Vaše pohodlí. Musíte použít bezpečnostní opatření, které zajistí, že všechny navštívené odkazy nebudou obsahovat viry, červy, trojské koně, respektive jiné destruktivní mechanizmy. Existence těchto odkazů neznamená, že jsme tyto webové stránky, nebo jakýkoli obsah, na nich uvedený, schválili. Nebereme odpovědnost za tyto webové stránky, respektive za obsah těchto webových stránek, respektive za jejich postup při ochraně osobních údajů. 

 

11. Záruky, odmítnutí odpovědnosti a omezená odpovědnost

Informace, sofwary, produkty a služby, dodávané námi nebo našimi dodavateli, respektive zveřejněné na naší webové stránce mohou být nepřesné, nebo mohou obsahovat chyby, včetně chyb při tvorbě cen. My ani naše pobočky negarantujeme přesnost těchto informací, respektive nebereme odpovědnost za chyby, v souvislosti s nimi vzniklé, respektive za jiné nepřesnosti (včetně, bez omezení na tvorbu cen, fotografie, všeobecný opis produktů atd.). Rozhodně si vyhrazujeme právo korigovat každou chybu při tvorbě cen a / anebo nedokončené rezervace, které byli objednané na základě chybné ceny. V takovém případě, pokud to bude možné, Vám nabídneme možnost ponechat si nedokončenou rezervaci za správnou cenu, respektive rezervaci zrušíme bez smluvní pokuty.

Veškerá klasifikace dodavatelů slouží pouze k obecné orientaci, nezaručujeme přesnost této klasifikace. Nezaručujeme dostupnost žádného produktu, respektive služby. Ne tvrdíme nic ohledně toho, že námi zajišťované, respektive na naší webové stránce uveřejněné informace, softwary, produkty a služby jsou vhodné k jakémukoli účelu. Pokud jakýkoli produkt, respektive službu označíme, respektive nabídneme, neznamená to, že daný produkt schvalujeme, respektive doporučujeme. Veškeré tyto informace, sofwary, produkty a služby jsou zabezpečovány ve „stávající“ podobě, bez jakékoli záruky. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně toho, že naše webová stránka, její setvery, respektive jakýkoli e-mail, který Vám my anebo naši dodavatelé zašlou, nebude obsahovat viry anebo jiné destruktivní komponenty. Tímto odmítáme jakoukoli odpovědnost a podmínky v souvislosti s těmito informacemi, softwary, produkty a službami, včetně všech implicitních záruk a podmínek, týkajících se komerční prodejnosti, jakož i vhodnosti použití k nějakému konkrétnímu cíli, právního titulu a osvobození od protiprávního konání.

Tato webová stránka obsahuje dodavatele a jiné nezávislé podnikatele zajišťující cestovní a jiní služby, a ne naše zastupitele, respektive zaměstnance. Nejsme odpovědní za činy, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, smlouvy, respektive nedbalost těchto dodavatelů a nejsme odpovědni ani za z nich plynoucí jakékoli zranění osob, smrt, škody způsobené na majetku, respektive jiné škody a náklady. Nebereme odpovědnost a neposkytneme vrácení peněz za žádné opoždění, zrušení, překročení kapacity rezervace, stávku, vis major, respektive událost, vyplývající z jiných důvodů, které jsou mimo naši kompetenci a nebereme žádnou odpovědnost za žádné další náklady, opomenutí, opoždění, přesměrování, respektive za žádné vládní, respektive úřední nařízení.

Ani v jediném případě nebudeme nést odpovědnost za žádnou přímou, nepřímou, trestní, nepředvídatelnou, speciální, respektive následnou škodu, která vyplývá, respektive je jakkoli v souvislosti s tím, že tato webová stránka je pro Vás dostupná, zobrazitelná, respektive že ji, respektive že naše služby, používáte, respektive že je naše webová stránka dostupná, zobrazitelná, respektive použitelná jenom s opožděním, anebo vůbec ne, nezávisle na tom, zdali se zakládá na teorii nedbalosti, smlouvy, způsobení škody mimo smlouvu, přísně brané odpovědnosti, anebo jiné teorii, a to ani pokud budeme informováni o možnosti vzniku takovýchto škod.   

Pokud bude i navzdory výše uvedeným omezením konstatována naše odpovědnost za jakoukoli ztrátu, respektive škodu, vyplývající z nastání výše uvedených událostí, respektive je s nimi v jakékoli souvislosti, naše odpovědnost v žádném případě celkové nemůže překročit větší z níže uvedených hodnot: (a) poplatky za služby, které jste nám uhradili v souvislosti s takovouto transakcí/transakcemi realizovanými na naší webové stránce, respektive (b) sto dolarů (US $ 100,00) nebo ekvivalent v místní měně.

Rozdělení odpovědnosti odzrcadluje rozdělení rizika mezi stránkami. Omezení uvedená v tomto bodě přežijí a zůstanou v platnosti i pokud se o kterémkoli opravném prostředku ukáže, že neplní svůj základní účel.

 

12. Směrodatné právo

Tuto webovou stránku provozuje řecká právnická osoba a ohledně této Dohody je směrodatné právo Řecka. Tímto souhlasíte s výhradní kompetencí řeckého soudu v Aténách ohledně všech sporů, vzniklých z používáním této webové stránky, nebo v její souvislosti.

 

13. Korespondence

Veškerou korespondenci týkající se zákaznických služeb nebo rezervací zasílejte na adresu Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athens, Greece; případně nás prosím kontaktujte.

Všechny dotazy zaslané prostřednictvím e-mailu jsou vyřízeny do 24 hodin e-mailem nebo telefonicky, pokud je Vaše žádost přijata během naší pracovní doby. Pokud jsme Vaši žádost obdrželi mimo naší pracovní dobu, budeme vás kontaktovat následující pracovní den. V případě naléhavých dotazů mimo naši pracovní dobu doporučujeme obrátit se přímo na příslušného poskytovatele služby.

 

14. Jiné Podmínky

14.1. Klauzule k celé Dohodě a Oddělitelnost

Tyto Podmínky obsahují úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu výminek a podmínek.

Pokud je kterákoli část těchto Výminek a podmínek (včetně kteréhokoli jednoho nebo více bodů těchto Výminek a podmínek, respektive kteréhokoli podbodu, respektive odseku, respektive kterékoli část tohoto anebo těchto bodů) neplatná nebo se stane neplatnou, respektive je jiným způsoben neuplatnitelná, z jakéhokoli důvodu, ve smyslu jakéhokoli směrodatného práva, má se za to, že ta část není v těchto Výminkách a podmínkách uvedena, a výsledek tohoto vynechání žádným způsobem neovlivňuje, respektive nenarušuje platnost a/anebo uplatnitelnosti zbylých nařízení.    

 

14.2. Změny všeobecných výminek a podmínek

Vyhrazujeme si právo občasné změny, respektive aktualizace těchto Výminek a podmínek bez toho, aby jsme Vás o tom předem informovali. Aktuálně platné znění Výminek a podmínek bude zveřejněna na naší webové stránce počínaje dnem, kdy případné změny vstoupí v platnost. Pokud používáte webovou stránku po změně těchto Výminek a podmínek, znamená to, že tyto změny přijímáte.

 

15. Doplňkové Služby


MoneyBack Guarantee

 

Verze: 04/05/2017